بقای حضور قرارگاه خاتم در کرمان مشروط شد

۹۵/۰۱/۲۴ شماره 34 ۳۴
شماره 34 ۳۴
فردای کرمان شماره ۳۴ ۹۵/۰۱/۲۴