بقای نظام در گرو پشتیبانی مردم است

۹۴/۱۱/۱۲ شماره 556 ۵۵۶
شماره 556 ۵۵۶
پیام ما شماره ۵۵۶ ۹۴/۱۱/۱۲