بم مهد فرهنگ و هنر است/ اولین بازیگر زن سینمای ایران بمی بوده است

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 151 ۱۵۱

۱۵۱

۹۲
شماره 151 ۱۵۱
طلوع بم شماره ۱۵۱ ۹۵/۰۹/۲۳