بهرام پور رئیس هیات وزنه برداری شهرستان کرمان: برگزاری مجمع وزنه برداری ضروریست

۹۶/۰۶/۰۱ شماره 20 ۲۰
شماره 20 ۲۰
آفاق ورزشی شماره ۲۰ ۹۶/۰۶/۰۱