بهره برداری از بیمارستان جدید مهرگن طی 6 تا 9 ماه آینده

۹۵/۰۸/۰۵ شماره 2066 ۲۰۶۶
شماره 2066 ۲۰۶۶
ندای وحدت شماره ۲۰۶۶ ۹۵/۰۸/۰۵