بهره برداری از پروژه خط انتقال آب خلیج فارس به گل گهر تا دو سال آینده

۹۶/۰۷/۲۹ شماره 119 ۱۱۹
شماره 119 ۱۱۹
نسیم امید شماره ۱۱۹ ۹۶/۰۷/۲۹