بهره برداری از پل شهید بهشتی اواخر هفته جاری

۹۷/۰۶/۱۳ شماره 2496 ۲۴۹۶
شماره 2496 ۲۴۹۶
ندای وحدت شماره ۲۴۹۶ ۹۷/۰۶/۱۳