بهره برداری از 2400 میلیارد تومان پروژه صنعتی و معدنی در هفته دولت

۹۶/۰۶/۰۷ شماره 80 ۸۰
شماره 80 ۸۰
اقتصاد کرمان شماره ۸۰ ۹۶/۰۶/۰۷