بهره برداری از 53 طرح عمرانی در شهرستان قلعه گنج

۹۶/۰۵/۳۱ شماره 31 ۳۱
شماره 31 ۳۱
آفاق جنوب شماره ۳۱ ۹۶/۰۵/۳۱