بهره مند نبودن مردم روستا های منطقه ماز از حداقل تریم حقوق شهروندی

۹۵/۱۰/۰۶ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
آفاق جنوب شماره ۱۹ ۹۵/۱۰/۰۶