به ازاء هر 88 تولد یک نفر مبتلا به اتیسم می باشد

۹۷/۰۱/۱۹ شماره 2408 ۲۴۰۸
شماره 2408 ۲۴۰۸
ندای وحدت شماره ۲۴۰۸ ۹۷/۰۱/۱۹