به بهانه ی استعفای مدیر کل ورزش و جوانان ؛ ماندن یا نماندن مسئله این است

۹۵/۰۵/۰۷ شماره 357 ۳۵۷
شماره 357 ۳۵۷
کرمان ورزشی شماره ۳۵۷ ۹۵/۰۵/۰۷