به بهانه ی سفر مرد لایق فدراسیون کشتی ؛ آمده بود بگوید؛ کرمانی ها هددی نیستند

۹۶/۰۲/۰۹ شماره 374 ۳۷۴
شماره 374 ۳۷۴
کرمان ورزشی شماره ۳۷۴ ۹۶/۰۲/۰۹