به راستی چرا توسط برخی مسئولان بی کفایت وعده ای سودجو استان کرمان خشک شد

۹۶/۰۵/۲۱ شماره 178 ۱۷۸

۱۷۸

۲۲
شماره 178 ۱۷۸
هفتواد شماره ۱۷۸ ۹۶/۰۵/۲۱