به زودی شاهد باز شدن دروازه های اقتصادی کشور خواهیم بود

۹۴/۱۰/۰۵ شماره 2231 ۲۲۳۱
شماره 2231 ۲۲۳۱
کرمان امروز شماره ۲۲۳۱ ۹۴/۱۰/۰۵