به زودی قطار حومه کرمان راه اندازی خواهد شد

۹۴/۱۱/۱۲ شماره 2257 ۲۲۵۷
شماره 2257 ۲۲۵۷
کرمان امروز شماره ۲۲۵۷ ۹۴/۱۱/۱۲