به زودی وضعیت ترافیک میدان آزادی به حالت قبل بر میگردد

۹۶/۰۶/۱۱ شماره 2273 ۲۲۷۳
شماره 2273 ۲۲۷۳
ندای وحدت شماره ۲۲۷۳ ۹۶/۰۶/۱۱