به نابودی صهیونیسم نزدیک تر شدیم

۹۷/۰۷/۲۲ شماره 2519 ۲۵۱۹
شماره 2519 ۲۵۱۹
ندای وحدت شماره ۲۵۱۹ ۹۷/۰۷/۲۲