به هنر کم توجهی شده آمده ایم که جبران کنیم

۹۴/۱۰/۲۶ شماره 2245 ۲۲۴۵
شماره 2245 ۲۲۴۵
کرمان امروز شماره ۲۲۴۵ ۹۴/۱۰/۲۶