به یهانه 72 مین سالگرد تولد خالق « قصه های مجید» هوشنگ مرادی کرمانی: هرچه دل تنگم میخواهد روی کاغذ می آورم

۹۵/۰۶/۱۷ شماره 717 ۷۱۷
شماره 717 ۷۱۷
پیام ما شماره ۷۱۷ ۹۵/۰۶/۱۷