بومی سازی بیش از 4 هزار قطعه در صنایع مس گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

۹۵/۰۷/۰۱ شماره 728 ۷۲۸
شماره 728 ۷۲۸
پیام ما شماره ۷۲۸ ۹۵/۰۷/۰۱