بومی سازی تولید 4 هزار قطعه مورنیاز صنعت مس در کشور

۹۵/۰۵/۱۹ شماره 50 ۵۰
شماره 50 ۵۰
اقتصاد کرمان شماره ۵۰ ۹۵/۰۵/۱۹