بیانیه انتخاباتی آیت الله هاشمی خطاب به مردم؛ یک روز تاریخی رقم بزننیم و مانع از تندروی ها بشویم

۹۴/۱۲/۰۲ شماره 572 ۶۸۲

۶۸۲

۸۱
شماره 572 ۶۸۲
پیام ما شماره ۶۸۲ ۹۴/۱۲/۰۲