بیانیه مهم رئیس جمهور خطاب به ملت ایران

۹۵/۰۴/۱۵ شماره 143 ۱۴۳

۱۴۳

۵۲
شماره 143 ۱۴۳
طلوع بم شماره ۱۴۳ ۹۵/۰۴/۱۵