بیانیه مهم رئیس جمهور خطاب به ملت ایران

۹۵/۰۴/۱۵ شماره 143 ۱۴۳

۱۴۳

۵۴
شماره 143 ۱۴۳
طلوع بم شماره ۱۴۳ ۹۵/۰۴/۱۵