بیانیه مهم رئیس جمهور خطاب به ملت ایران

۹۵/۰۴/۱۵ شماره 143 ۱۴۳

۱۴۳

۵۱
شماره 143 ۱۴۳
طلوع بم شماره ۱۴۳ ۹۵/۰۴/۱۵