بیا نیه شورای نگهبان در خصوص نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

۹۶/۰۳/۱۱ شماره 2209 ۲۲۰۹
شماره 2209 ۲۲۰۹
ندای وحدت شماره ۲۲۰۹ ۹۶/۰۳/۱۱