بیشترین آتش سوزی های کرمان مربوط به مراکز پسماند

۹۵/۰۸/۰۶ شماره 756 ۷۵۶

۷۵۶

۲۴
شماره 756 ۷۵۶
پیام ما شماره ۷۵۶ ۹۵/۰۸/۰۶