بیشتر اشتباهات پزشکی ناشی از عجله پزشک است

۹۷/۰۲/۲۹ شماره 141 ۱۴۱
شماره 141 ۱۴۱
نسیم امید شماره ۱۴۱ ۹۷/۰۲/۲۹