بیش از یکهزار هکتار بافت مسکونی جنوب کرمان فرسوده است

۹۶/۱۰/۰۴ شماره 29 ۲۹
شماره 29 ۲۹
روشنفکری شماره ۲۹ ۹۶/۱۰/۰۴