بیش از 11میلیارد تومان کمک کمک دولت به شهرداری ها و دهداریهای شهرستان در سال 96

۹۷/۰۶/۱۳ شماره 315 ۳۱۵

۳۱۵

۶۲
شماره 315 ۳۱۵
سمنگان شماره ۳۱۵ ۹۷/۰۶/۱۳