بیش از 153 هزار پرونده به نیروی انتظامی استان کرمان وارد شد

۹۷/۰۷/۱۶ شماره 354 ۳۵۴
شماره 354 ۳۵۴
سپهربردسیر شماره ۳۵۴ ۹۷/۰۷/۱۶