بیم و امید احداث هتل بام کرمان

۹۵/۰۱/۲۴ شماره 34 ۳۴
شماره 34 ۳۴
فردای کرمان شماره ۳۴ ۹۵/۰۱/۲۴