بی آبی در گرمای شدید جنوب کرمان

۹۵/۰۳/۱۶ شماره 315 ۳۱۵
شماره 315 ۳۱۵
همراه کرمان شماره ۳۱۵ ۹۵/۰۳/۱۶