بی تدبیری نمایندگان از بررسی FATFسپاه قدس را خود تحریم می کند

۹۷/۰۷/۲۹ شماره 608 ۶۰۸
شماره 608 ۶۰۸
حکمت بافت شماره ۶۰۸ ۹۷/۰۷/۲۹