ب اثر شدت گرما و ریزگردها ساعات کار اداری در ریگان تغییر کرد

۹۶/۰۳/۲۰ شماره 2214 ۲۲۱۴
شماره 2214 ۲۲۱۴
ندای وحدت شماره ۲۲۱۴ ۹۶/۰۳/۲۰