تاسیس بیمارستان از سوی دانشگاه آزاد در کرمان

۹۵/۰۴/۲۴ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
پیام ما شماره ۶۷۱ ۹۵/۰۴/۲۴