تاسیس بی رویه مراکز آموز عالی در کشور،دانشگاه ها را از لنجام رسالت اصلیشان دور کرده است

۹۶/۰۷/۱۱ شماره 2292 ۲۲۹۲
شماره 2292 ۲۲۹۲
ندای وحدت شماره ۲۲۹۲ ۹۶/۰۷/۱۱