تامین آب آشامیدنی 513 روستا استان کرمان در سال گذشته

شماره 72 ۷۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۲ ۹۶/۰۳/۳۰