تامین امنیت غذایی استان کرمان با توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی

۹۶/۰۲/۲۳ شماره 2194 ۲۱۹۴
شماره 2194 ۲۱۹۴
ندای وحدت شماره ۲۱۹۴ ۹۶/۰۲/۲۳