تامین نقدینگی واحدهای تولیدی توسط نظام بانکی

۹۵/۰۶/۲۴ شماره 722 ۷۲۲

۷۲۲

۲۳
شماره 722 ۷۲۲
پیام ما شماره ۷۲۲ ۹۵/۰۶/۲۴