تاکید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر ورود به مباحث اقتصاد مقاومتی

۹۵/۱۲/۱۸ شماره 2156 ۲۱۵۶
شماره 2156 ۲۱۵۶
ندای وحدت شماره ۲۱۵۶ ۹۵/۱۲/۱۸