تا آخر سال 30 هزار نفر استخدام می شوند

۹۶/۰۶/۰۶ شماره 2270 ۲۲۷۰
شماره 2270 ۲۲۷۰
ندای وحدت شماره ۲۲۷۰ ۹۶/۰۶/۰۶