تا جراحی اقتصادی نشود،صادرات پیشرفت نمیکند

۹۶/۰۸/۱۴ شماره 2315 ۲۳۱۵
شماره 2315 ۲۳۱۵
ندای وحدت شماره ۲۳۱۵ ۹۶/۰۸/۱۴