تا زمانی که فرهنگ شهادت است با موضع اقتدار مقابل دشمنان می ایستیم

۹۶/۰۶/۲۷ شماره 2283 ۲۲۸۳
شماره 2283 ۲۲۸۳
ندای وحدت شماره ۲۲۸۳ ۹۶/۰۶/۲۷