تا هفته آینده تکلیف شهرداری کرمان مشخص می شود

۹۶/۰۵/۲۵ شماره 2263 ۲۲۶۳
شماره 2263 ۲۲۶۳
ندای وحدت شماره ۲۲۶۳ ۹۶/۰۵/۲۵