تبریک آیت االه هاشمی به رهبر بابت لغو تحریم ها

۹۴/۱۰/۲۷ شماره  543 ۵۴۳

۵۴۳

۹۸
شماره  543 ۵۴۳
پیام ما شماره ۵۴۳ ۹۴/۱۰/۲۷