تبریک آیت االه هاشمی به رهبر بابت لغو تحریم ها

۹۴/۱۰/۲۷ شماره  543 ۵۴۳

۵۴۳

۹۶
شماره  543 ۵۴۳
پیام ما شماره ۵۴۳ ۹۴/۱۰/۲۷