تجمع اعتراض آمیز کارمندان زغال سنگ

۹۴/۰۹/۱۰ شماره 2224 ۲۲۲۴
شماره 2224 ۲۲۲۴
کرمان امروز شماره ۲۲۲۴ ۹۴/۰۹/۱۰۱


۶۳

5,000 ریال – خرید این شماره