تجمع سهامداران پدیده شاندیز در کرمان

۹۴/۱۰/۱۶ شماره 534 ۵۳۴
شماره 534 ۵۳۴
پیام ما شماره ۵۳۴ ۹۴/۱۰/۱۶