تجمع کارگران مرمت ارگ بم در اعتراض به حقوق عقب افتاده

۹۵/۰۵/۲۴ شماره 696 ۶۹۶

۶۹۶

۴۲
شماره 696 ۶۹۶
پیام ما شماره ۶۹۶ ۹۵/۰۵/۲۴