تحریم های احتمالی اثری بر میدکو ندارد

۹۷/۰۳/۰۱ شماره 105 ۱۰۵
شماره 105 ۱۰۵
اقتصاد کرمان شماره ۱۰۵ ۹۷/۰۳/۰۱