تحریم ها ما را به دها سال قبل برگرداند

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 680 ۶۸۰
شماره 680 ۶۸۰
نگین سیرجان شماره ۶۸۰ ۹۴/۱۱/۲۵